Avalua quin és el grau d'implantació de la Cultura d'Aprenentatge

Descobreix l'impacte que pot tenir en la teva organització

Perspectiva

Abordar els ràpids canvis de l'entorn i adoptar les noves formes de treball requereix prioritzar el coneixement a gestionar i assegurar que les persones el tenen a disposició per assolir els objectius de la seva organització. Els equips orientats a una Cultura d'Aprenentatge reforcen la seva capacitat per compartir dubtes i experiències, generen dinàmiques col·laboratives i actuen de manera més efectiva per assolir els objectius de l'organització. Comprendre i definir la Cultura d'Aprenentatge pròpia de cada organització és un requisit necessari per assegurar la seva adaptació als nous escenaris.

Activitats

 • Comprendrem i aplicarem els criteris per dur a terme una autoavaluació dels aspectes que determinen la Cultura d'Aprenentatge. Els analitzarem per assegurar una interpretació homogènia i obtenir una valoració estandaritzada de la situació.
 • Analitzarem i seleccionarem les iniciatives més adequades per dur a terme aquesta avaluació amb els equips i recollir la seva interpretació de la situació.
 • Avaluarem els resultats per identificar el potencial de desenvolupament.

Conceptes clau

 • Elements estructurals i simbòlics.
 • Comportaments.
 • Aprenentatge i coneixement.
 • Compartir coneixement.
 • Recopilar coneixement
 • Crear coneixement

Resultats

 • Avaluació del grau d'implantació de la Cultura d'Aprenentatge.
 • Visió global i, alhora segmentada, dels indicadors de la Cultura d'Aprenentatge en cadascuna de les àrees en què s'hagi dut a terme l'avaluació. Aquest és el primer pas per enfortir la Cultura d'Aprenentatge en la vostra organització.
 • Avaluació de l'impacte que pot generar.

Equip

Equip directiu
Comandaments mitjans
Àrea Persones

Modalitat

En línia tutoritzat o presencial

Durada

8 hores
4 sessions x 2h