Gestió del coneixement

La Gestió del Coneixement és un model de gestió desenvolupat als anys 90. S’ha consolidat com el millor camí per gestionar un dels principals actius intangibles de les organitzacions, el coneixement col·lectiu de les persones que les integren. En un inici, es va implantar exclusivament a grans multinacionals, sobretot en el sector petrolier i del gas, en defensa, i a organitzacions internacionals. En l’actualitat s’està introduint a tots els sectors, incloent el públic, en les petites i mitjanes empreses i en organitzacions de tot el món que estan prenent consciència del valor “gestionar el que saben fer”.

Fluxes de coneixement

Fluxes de coneixement

Ens basem en el model dels Fluxos de Coneixement per a dissenyar i desenvolupar accions d’anàlisi i per implementar els processos i activitats per a la GC.

La gestió del coneixement integra un conjunt de processos i activitats que permeten “connectar a les persones amb el coneixement que necessiten per dur a terme la seva feina, aprofitant l’experiència i know how que té l’organització”. Persegueix millorar la presa de decisions, garantint que el coneixement correcte està en mans de la persona adequada en el moment just. La gestió del coneixement permet a les persones ser més eficients en el seu treball, reduir el temps necessari per realitzar les tasques i permet recopilar l’aprenentatge que es produeix durant repetició de tasques i realització projecte.

Prestem els següents serveis:

Anàlisi i estratègia

Els facilitadors

Diagnòstic de la gestió del coneixement a una organització.
El diagnòstic permet analitzar i valorar en quin estat es troba la GC en una organització. Es porta a terme seguint un model estructurat que ha estat aplicat a més de 200 organitzacions a nivell internacional. Aquest model avalua l’estat dels tres facilitadors (els processos, els rols i la tecnologia) de les activitats associades als fluxos que permeten compartir i recopilar el coneixement per a la posterior reorganització. Analitza també quin és el grau de desenvolupament de la governança per a la GC. Els resultats permeten conèixer què és el que “funciona” i el que hauríem de canviar per assegurar que el coneixement crític està a disposició les persones i equips que ho requereixin.

Elaboració d’un mapa de coneixement crític:
Un mapa de coneixement defineix i estructura els coneixements que es requereixen per a l’operativa d’una organització. Explica què “han de saber fer” les persones que la integren, qui té aquest coneixement, qui ho requereix i quina és la necessitat de recopilació. El mapa de coneixement crític ens indica quin és el grau de criticitat en funció del seu impacte sobre els resultats i el requeriment de gestió que sigui necessari per a cada un dels coneixements identificats.

Establiment del marc estratègic per a la Gestió del coneixement:
El marc estratègic defineix allò que és realment rellevant per dur a terme una GC alineada amb l’estratègia corporativa. Està format per:
1.- Els elements de la governança.
– La definició de les expectatives de l’organització, la redacció i implantació de noves polítiques associades al coneixement i l’aprenentatge, la definició d’objectius, la revisió i adequació de les descripcions dels llocs de treball.
– L’establiment i implantació d’un sistema d’indicadors de diferents nivells, que defineixi com dur a terme l’avaluació de l’acompliment, un model de motivació i recompenses.
– La implementació de tots els recursos que facilitin la implantació del model per a la GC, tant a nivell estratègic com operatiu.
2.- L’estratègia per a la GC que recollirà el detall dels projectes i accions associades a la implantació o millora dels processos i activitats per compartir i recopilar el coneixement crític, la definició de responsabilitats i l’ús de la tecnologia necessària.

Processos i eines

Distingim processos d’eines. Els processos estan integrats amb un conjunt d’activitats descrites, conegudes i compartides que tenen per objecte la comunicació per compartir coneixement entre persones i equips, la captura, l’organització, l’accés i la difusió de coneixement. Les eines poden ser de tipus tecnològic o mètodes per a l’anàlisi o l’avaluació.

Processos

Acompanyem en la implantació i millora dels processos següents:

Per a la comunicació i l’intercanvi entre persones i equips

 • Assistència entre equips.
 • Mentoring.
 • Comunitats de pràctica i xarxes cooperatives.

Per a la captura

 • Entrevistes per a la captura de coneixement.
 • Sessions de revisió desprès de l’acció.
 • Comunitats de coneixement.
 • Sessions per a la captura de les lliçons apreses.

Per a l’organització

 • Anàlisi retrospectiu.
 • Redacció de les millors pràctiques.
 • Elaboració d’actius de coneixement.

Per a l’accés i la difusió de coneixement

 • Sessions per a la difusió del coneixement i intercanvi de millors pràctiques.
 • Disseny d’itineraris d’aprenentatge.
 • Knowledege markets.
 • Knowledege cafès.
 • Sessions de backup.

Eines

Acompanyem en la implantació i millora de l’ús de les següents eines:

Per a la comunicació i l’intercanvi entre persones i equips

 • Disseny de directoris i pàgines grogues.
 • Organització de la Knowledge markets.

Per a la recopilació de coneixement

 • Mapes de coneixement crític.
 • Utilització d’eines d’autor.
 • Creació i organització repositoris.
 • Creació de bases de lliçons apreses.

Per a l’avaluació de l’impacte

 • Creació i utilització de plantilles per a l’avaluació de l’acompliment.
 • Creació i anàlisi del quadre de comandament per a la GC.

Per ampliar informació us suggerim consultar els següents documents:

Contacta amb nosaltres: info@neos-ca.ad